KOŁA ZAINTERESOWAŃ
- sportowe: w zakresie gier zespołowych i sportów walki oraz pływanie (basen Warszawianki)
- teatralne,
- wokalno - muzyczne,
- plastyczne,
- fotograficzne,
- turystyczne,
- ekologiczne,
- historyczne,
- brydża sportowego,
- informatyczne,
- matematyczne,
- szachowe
- Klub europejski
- Klub młodych przedsiębiorców.Kółko historyczne - prowadzone na podstawie programu autorskiego - zajęcia obejmują zakres historii II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem losów żołnierzy wojsk Polskich na zachodzie. Uczniowie uczą się na nich analizowania ciekawych materiałów źródłowych i korzystają z opracowań rozszerzających wiedzę z tego zakresu. Mają również możliwość kontaktów z byłymi żołnierzami i zapoznania się z ich indywidualnymi wspomnieniami.

Klub młodych przedsiębiorców

W ramach zajęć pozaszkolnych przy Zepole Szkół nr 16 istnieje koło (klub) młodych przedsiębiorców, w skład którego wchodzą uczniowie interesujący się szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Uczniowie - członkowie koła, którym kieruje nauczyciel przedmiotu "przedsiębiorczość" p. Edward P. Sobkowski, wypracowali roczną tematykę spotkań. Sięga ona od podstawowych problemów społeczeństwa gospodarującego, poprzez  sporządzania biznesplanów dla małych i średnich przedsiębiorstw aż do przygotowywania uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich dotyczących rozwoju przedsiębiorczości.

Patronat nad kołem objął Ogólnokrajowy Związek Przedsiębiorców Małych i Średnich Przedsiębiorstw, dlatego w pracach koła uczestniczy wielu ciakawych ludzi - przedsiębiorców starszego pokolenia. Dotychczas udało się wypracować wspólne stanowisko tego środowiska w kwestii dotychczasowego i przyszłego kształtu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Zostało ono rozesłane do zainteresowanych instytucji: Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Biura Edukacji m. st. Warszawy, Wydziału Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Mokotów.

Wykorzystując kontakty  krajowe i zagraniczne Związku koło było inicjatorem zorganizowania polsko-niemieckiego seminarium: Niemiecki program "Uczniowie jako mikroprzedsiębiorcy" - inspiracją dla szkoły polskiej, które było współfinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W seminarium uczestniczyli, oprócz uczniów miejscowej szkoły, przedstawiciele innych warszawskich szkół średnich: Zespołu Szkół nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego im. Cervantesa. W trakcie seminarium zaprezentowany został wykład o tzw. firmach młodzieżowych w Niemczech (Junior-Firmy), przygotowany przez Związek Przedsiębiorców Saksonii. Właśnie przykład niemieckich firm młodzieżowych może być wzorcem dla przedsiębiorstw uczniowskich w Polsce. Podczas seminarium odbyły się także warsztaty - zajęcia praktyczne w zakresie sporządzania biznesplanów. Podstawą warsztatów był materiał zalecany przez Ogólnokrajowy Związek Przedsiębiorców Małych i Średnich Przedsiębiorstw: "Jak sporządzić biznesplan - jak zostać mikroprzedsiębiorcą?"
 W planach są dalsze wspólne inicjatywy koła młodych przedsiębiorców oraz Związku Przedsiębiorców, m.in. polsko-saksońskie forum mikroprzedsiębiorców.