HISTORIA SZKOŁY
Zespół Szkół nr 16

Przed wojną przy ul. Sandomierskiej znajdowała się II Miejska Szkoła Rzemieślnicza. Szkoła odegrała ważną rolę w okresie okupacji. Przygarniała ona w swe mury poważną ilość młodzieży, oficjalnie przyuczając ją do zawodu, a nieoficjalnie prowadząc tajne nauczanie i wychowując młodzież w głębokim poczuciu patriotyzmu. Szkoła udzielała pomocy ruchowi podziemnemu. W warsztatach szkolnych wykonana została tajna drukarnia, na której drukowano konspiracyjna prasę i dokumenty PPR i PPS. W tym gmachu przy Sandomierskiej 12, mieściła się tajna radiostacja. Ofiarni pracownicy szkoły rozpoczęli zajęcia zaraz po zakończeniu wojny, usuwając wytężoną pracą ówczesne braki w wyposażeniu warsztatów po dotkliwych zniszczeniach. W 1954 r. Szkoła uległa kolejnej reorganizacji i otrzymała nazwę Zasadniczej Szkoły Rzemiosł Artystycznych o specjalnościach zawodowych: stolarz meblowy, tapicer, kowal do robót artystycznych, grawer i zegarmistrz.

Nasza szkoła powstała w 1915 r. W budynku przy Sandomierskiej znajdujemy się od 1929 r. Do roku 1989 r. istniało wiele szkół o różnych profilach i zawodach. Od 1989 r. szkoła nosi imię gen. Władysława Sikorskiego.

Od 1990 r. kształcimy w:

Od roku szkolnego 2002/2003 kształcimy w: profile:
- leśnictwo i technologia drewna - produkcja mebli
- mechaniczne techniki wytwarzania - produkcja pojazdów samochodowych - technik pojazdów samochodowych w zawodach:
- monter instalacji i urządzeń sanitarnych
- mechanik pojazdów samochodowych
- stolarz