WŁADYSŁAW SIKORSKI
Zdjęcia Życiorys Biuletyn
Projekt integracji zajęć edukacyjnych wokół postaci Patrona Szkoły
Władysław Sikorski

Przed pierwszą wojną światową Generał Władysław Sikorski brał udział w tworzeniu organizacji wojskowo - niepodległościowych, a z chwilą wybuchu I wojny pełnił obowiązki szefa Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Przez pewien czas był dowódcą 3 pułku piechoty Legionów organizowanych przy boku armii austryjackiej. Realizowaniu planu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego w zwycięskiej bitwie warszawskiej, rozbijając przeważające siły trzech armii sowieckich. Po wojnie w kwietniu 1921 roku został mianowany szefem Sztabu Generalnego, a po tragicznej śmierci pierwszego Prezydenta II Rzeczpospolitej - Gabryjela  Narutowicza został premierem. W latach 1924 - 1928 zajmował stanowisko ministra spraw wojskowych.

Od roku 1928 aż do wybuchu drugiej wojny światowej nie zajmował żadnych stanowisk państwowych ani wojskowych. Poświęcił się wówczas studiom polityczno - wojskowym, ogłaszając kilka książek: Nad Wisłą i Wkrą, Polska i Francja, oraz Przyszła wojna .

Po zakończeniu kampanii wrześniowej w Polsce i po internowaniu władz polskich w Rumunii , gen. Sikorski  udał się do Francji, gdzie utworzono nowy rząd polski. 30 września 1939 roku Władysław Sikorski został nominowany premierem tego rządu, a 7 listopada Naczelnym Wodzem. Od tego momentu głównym celem polityki Władysława Sikorskiego było utworzenie polskich sil zbrojnych na Zachodzie.

4 stycznia 1940 roku gen. Sikorski i premier Deladier podpisali umowę wojskową i lotniczą. W myśl tej umowy miała powstać polska armia na terenie Francji. Generał Sikorski zawarł również umowy wojskowe z Wielką Brytanią przewidując utworzenie polskich jednostek lotniczych, które miały walczyć u boku wojsk angielskich.

Po kapitulacji Francji naczelna władze państwowe i wojsko przeniosły się do Wielkiej Brytanii, co zostało ustalone w czasie historycznego spotkania gen. Sikorskiego z Churchilem 19 czerwca 1940 roku. Sześć tygodni później 5 sierpnia 1940 roku gen. Sikorski wraz z ministrem spraw zagranicznych Aleksandrem Zalewskim podpisał z rządem brytyjskim umowę wojskową dotyczącą sojuszniczej Armii Polskiej. W tym czasie rozgrywała się w powietrzu "bitwa o Anglie". W bitwie tej brali udział lotnicy polscy. W okresie największego nasilenia walk o Londyn ilość polskich pilotów około trzynastu procent ogółu pilotów myśliwskich.

Wybuch wojny niemiecko - sowieckiej, który nastąpił 21 czerwca 1941 roku, zmienił sytuacje polityczno - militarną w Europie i stworzył możliwość nawiązania stosunków polsko - sowieckich, zerwanych 17 września 1939 roku. Rozmowy polsko - sowieckie trwały przy pośrednictwie brytyjskim od dnia 4 lipca i zostały zakończone zawarciem umowy Sikorski - Majski 30 lipca 1941 roku. Umowa ta przywróciła stosunki dyplomatyczne pomiędzy obu państwami, oraz przewidywała utrzymanie armii polskiej na terenie ZSRR. Dowódca wojska polskiego w ZSRR został generał Anders. Jednakże wojsko polskie w Rosji organizowano w niezwykle ciężkich warunkach. Od samego początku były problemy z dostarczaniem żywności i wyposażenia. W tej sytuacji 4 grudnia 1941 roku doszło do wizyty gen. Sikorskiego w Moskwie. Po dwukrotnym spotkaniu Sikorskiego ze Stalinem została podpisana deklaracja o przyjaźni i wzajemnej pomocy. Rozmowy gen. Sikorskiego na Kremlu przyniosły tylko częściowe odprężenie w stosunkach polsko - sowieckich. W rezultacie wojsko polskie z terenów ZSRR zostało ewakuowane do Iranu, a stosunki polsko - sowieckie stawały  się coraz bardziej napięte. 25 kwietnia 1943 roku rząd radziecki zdecydował się na zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem polskim.

Wówczas gen. Sikorski znaczą szukać poparcia i zrozumienia dla sprawy polskiej w Stanach Zjednoczonych, czego następstwem były trzy podróże generała do Waszyngtonu i rozmowy znbsp;prezydentem Rooseveltem. W wyniku tych wizyt powstają dwa obozy wojska polskiego w Kanadzie.

W celu inspekcji wojska polskiego na Bliskim Wschodzie w maju 1943 roku gen. Sikorski udał się w swoją ostatnią podróż. W drodze powrotnej 4 lipca 1943 roku zginał w katastrofie lotniczej w okolicach Gibraltaru. Jego śmierć była ogromną stratą dla narodu polskiego. W orędziu wydanym dla Polaków premier brytyjski Winston Churchil powiedział:
Żołnierz ginie, lecz śmiercią żywi naród, który go wydal. Sikorski poległ... pamiętajcie że dążył do jedności wszystkich Polaków, jedność dla jednego celu pokonania i ukarania niemieckich grabieżców.