PROJEKT INTEGRACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WOKÓŁ POSTACI PATRONA SZKOŁY
Patron Szkoły
Czas realizacji: 1 rok
Cel: Prezentacja postaci gen. Władysława Sikorskiego jako Naczelnego Wodza i Premiera Rządu Polskiego na emigracji.

REALIZACJA

Edukacja historyczna i obywatelska.
- znajomość biografii gen. W. Sikorskiego (konkurs);
- znajomość działalności gen.Wł.Sikorskiego na arenie międzynarodowej, jako Premiera i Naczelnego Wodza, aż do jego tragicznej śmierci w Gibraltarze;
- znajomość bojowego szlaku Wojska Polskiego na Zachodzie;
- poszukiwanie wydawnictw okolicznościowych i broszur poświęconych wymienionym wyżej wydarzeniom (wzbogacanie, o ile to możliwe, nowymi eksponatami szkolnej Izby Pamięci).

Edukacja medialna.
- szukanie informacji o gen. W. Sikorskim w mediach ze szczególnym uwzględnieniem nowych ustaleń i hipotez na temat okoliczności śmierci Generała (cykl artykułów Dariusza Baliszewskiego publikowanych na łamach Newsweeka od 19 maja 2002 r. do 07 lipca 2002 r.), także filmowe obrazy fabularne, jak np.: film Bohdana Poręby "Katastrofa w Gibraltarze";
- uczestnictwo w spotkaniu z redaktorem D. Baliszewskim w Szkole.
 

Edukacja plastyczna.
- wykonanie plakatów, których tematem będzie postać gen. W. Sikorskiego;
- zaprojektowanie i wykonanie scenografii z myślą o występach artystycznych poświęconych osobie Generała.

Edukacja informatyczna.
- komputerowe opracowanie i druk szkolnego Biuletynu Informacyjnego zawierającego wiadomości i relacje z przebiegu obchodów roku gen. W. Sikorskiego;
- opracowanie, zredagowanie i wydrukowanie okolicznościowego numeru gazetki szkolnej poświęconej rocznicowym uroczystościom.

Edukacja polonistyczna.
- recytacja tekstów poetyckich połączona ze śpiewem w trakcie uroczystej akademii w Klubie Garnizonowym poświęconej postaci gen. W. Sikorskiego w dniu 22 maja 2003 roku;
- kształtowanie wrażliwości językowej młodzieży;
- inspirowanie do uczestnictwa we wszelkich formach działalności umożliwiających kontakt z żywym słowem;
- pogłębianie wiedzy na temat medialnej funkcji języka;
- wyszukiwanie bibliografii i stworzenie, na użytek Szkoły, spisu bibliograficznego źródeł traktujących o osobie gen. Władysława Sikorskiego.

Opracował: mgr Krzysztof Woźnicki