REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16
IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
W WARSZAWIE

XXIV Liceum Profilowane


ROK SZKOLNY 2005/2006

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125)

5. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.).

6. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dotychczasowych szkół średnich dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół policealnych na rok szkolny 2005/2006

7. Statut Zespołu Szkół Nr 16 w Warszawie z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 12.

I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM:

Charakterystyka klasy pierwszej w roku szkolnym 2005/2006.

XXIV Liceum Profilowanego im. gen. Władysława Sikorskiego


Klasa 1LP - leśnictwo i technologia drewna
języki obce: język angielski i niemiecki,
liczba uczniów - 30

II. WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI DO SZKÓŁ NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM:

1. Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna,

2. Potwierdzone, na każdej stronie, kopie świadectw ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

4. 3 fotografie,

5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych.

6. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów),

III. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).

3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).

4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:

5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty - określonym w rozdziale V Regulaminu Rekrutacji (Harmonogram Rekrutacji).

7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.

8. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut, Program Szkoły), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.

IV. KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje suma punktów wynikająca z przeliczenia ocen uzyskanych przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania, w tym:

  1. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny,
  2. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych dla danej klasy obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
2. Za egzamin gimnazjalny uczeń otrzymuje punkty w takiej liczbie, jaką otrzymał na egzaminie. W przypadku zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego kandydatowi podwaja się liczbę punktów uzyskaną z części "b", na podstawie świadectwa gimnazjalnego - z ocen i innych osiągnięć kandydata.

3. Przez określenie "przedmioty wybrane dla klasy" rozumie się:
 

Szkoła
Oddział
rozszerzone zajęcia edukacyjne
Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane
LP
1LP
matematyka, chemia
język polski, język angielski lub inny język obcy, geografia, chemia lub biologia

4. Sposób przeliczania ocen na punkty:

18 pkt. - ocena: celujący
14 pkt. - ocena: bardzo dobry
10 pkt. - ocena: dobry
6 pkt. - ocena: dostateczny
2 pkt. - ocena: dopuszczający

5. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

14 pkt. - liczba punktów za udział w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub udział w II etapie olimpiady organizowanej według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 13, Poz. 125),
4 pkt. - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
4 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
2 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym.
Maksymalna liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4.
do 6 pkt. - za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; przy wyliczeniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:
6 pkt. - ocena: celujący
5 pkt. - ocena: bardzo dobry
4 pkt. - ocena: dobry
3 pkt.- ocena: dostateczny
2 pkt. - ocena: dopuszczający

6. W roku szkolnym 2005/2006 do klas pierwszych przyjęci zostaną kandydaci według ilości uzyskanych punktów i liczby miejsc w wybranym oddziale.

V. HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2005 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

W GODZINACH PRACY KOMISJI W SZKOLE URUCHOMIONY BĘDZIE PUNKT INTERNETOWY
VI. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA I DODATKOWA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM na rok szkolny 2005/06

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami szkoła przyjmuje kandydatów w ramach rekrutacji uzupełniającej (w m-cu lipcu) i rekrutacji dodatkowej (w m-cu sierpniu) według następującego harmonogramu:

Dyrektor Zespołu Szkół nr 16
Marek Skoraczewski