REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16
IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
W WARSZAWIE

XXIV Liceum Profilowane

ROK SZKOLNY 2005/2006

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125)

5. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.).

6. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dotychczasowych szkół średnich dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół policealnych na rok szkolny 2005/2006

7. Statut Zespołu Szkół Nr 16 w Warszawie z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 12.

I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM:

Charakterystyka klasy pierwszej w roku szkolnym 2005/2006.

XXIV Liceum Profilowanego im. gen. Władysława Sikorskiego
 

Klasa 1LP - leśnictwo i technologia drewna
języki obce: język angielski i niemiecki,
liczba uczniów - 30

II. WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI DO SZKÓŁ NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM:

1. Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna,

2. Potwierdzone, na każdej stronie, kopie świadectw ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

4. 3 fotografie,

5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych.

6. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów),

III. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).

3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).

4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:

5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty - określonym w rozdziale V Regulaminu Rekrutacji (Harmonogram Rekrutacji).

7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.

8. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut, Program Szkoły), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.

IV. KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje suma punktów wynikająca z przeliczenia ocen uzyskanych przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania, w tym:

  a. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny,
  b. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych dla danej klasy obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. Za egzamin gimnazjalny uczeń otrzymuje punkty w takiej liczbie, jaką otrzymał na egzaminie. W przypadku zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego kandydatowi podwaja się liczbę punktów uzyskaną z części "b", na podstawie świadectwa gimnazjalnego - z ocen i innych osiągnięć kandydata.

3. Przez określenie "przedmioty wybrane dla klasy" rozumie się:
 

Szkoła
Oddział
rozszerzone zajęcia edukacyjne
Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane
LP
1LP
matematyka, chemia
język polski, język angielski lub inny język obcy, geografia, chemia lub biologia