REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO
W Zespole Szkół Nr 16 w Warszawie

§ 1
Samorząd szkolny ma prawo działania na terenie Zespołu Szkół Nr 16 przy ulicy Sandomierskiej 12 w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 07.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425) i zatwierdzonym 26. 01. 1995 r. przez Kuratorium Oświaty Statutem Szkoły.

§ 2
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły na czele z przedstawicielami wybranymi drogą głosowania na dwuletnią kadencję. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela - opiekuna samorządu szkolnego. Na wniosek przedstawicieli samorządu dyrektor może zmienić nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.

§ 3
Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w wyborach równych na kadencję trwającą dwa lata od momentu wyborów..
Kandydatury na przewodniczącego przedstawiają reprezentanci klas.
Wybory są ważne, jeżeli liczba oddanych, ważnych głosów wyniosła co najmniej 50% + 1 liczby uprawnionych do głosowania.
Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.

§ 4
Wybrany przewodniczący przedstawia przedstawicielom klas proponowaną przez niego strukturę Samorządu Szkolnego.
Przedstawiciele klas głosują nad przyjęciem propozycji przewodniczącego. W przypadku odrzucenia jej, przedstawiciele wysuwają swoje propozycje i wymagania, zatwierdzając je większością głosów w głosowaniu.
Liczba przedstawicieli klas wynosi po dwie osoby z każdej klasy.

§ 5
Do kompetencji Samorządu Szkolnego należy:
- występowanie do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Dyrekcji szkoły z opiniami i wnioskami dotyczącymi wszystkich sfer życia szkoły,
- organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej lub turystycznej,
- pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych,
- reprezentowanie i obrona interesów ucznia,
- reprezentowanie szkoły i uczniów na zewnątrz np. w pozaszkolnych organizacjach i instytucjach samorządowych,
- organizowanie zbiorowej aktywności uczniów poprzez działalność sekcji,
- wyznaczanie zadań poszczególnym sekcjom,
- regulowanie zasad działania Samorządu Szkolnego w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.

Do obowiązków Samorządu należy:
- informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach ucznia,
- informowanie uczniów o życiu szkoły,
- ustalanie harmonogramu działania na półrocze szkolne.

Do obowiązków przewodniczącego Samorządu należy:
- kierowanie pracą Samorządu,
- reprezentowanie Samorządu,
- przedstawianie sprawozdań z rocznej pracy Samorządu Dyrekcji szkoły.
 

Struktura Samorządu Szkolnego
proponowana przez przewodniczącego
 

1. Przewodniczący Samorządu Szkolnego
2. Zastępca przewodniczącego
3. Sekretarz Samorządu Szkolnego
4. Sekcje:
- informacyjna - odpowiedzialna za formułowanie i rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju ogłoszeń dotyczących życia szkoły i pracy Samorządu,
- kulturalna - odpowiedzialna za pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych, za tworzenie np. kółek zainteresowań, redagowanie gazetki, rozwijanie życia kulturalnego w szkole,
- rozrywkowa - jest to sekcja, do której zadań należy organizowanie i nadzorowanie różnych uroczystości i dyskotek,
- komisja rewizyjna - nadzorująca, oceniająca i podsumowująca pracę samorządu szkolnego, może odwoływać się samodzielnie do opiekuna Samorządu w sprawie zmiany kandydata na dane stanowisko.

Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły (nim. 5 osób). Przewodniczący sekcji jest wybierany przez Samorząd i jest zobowiązany do organizowania pracy sekcji oraz rozbudowywania jej. Ma również obowiązek informowania przewodniczącego o podejmowanych ważnych decyzjach.