DOKUMENTY
Statut LXVI Liceum Ogólnokształcącego
Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
Regulamin samorządu szkolnego

STATUT   LXVI   LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Informacje ogólne
Cele i zadania szkoły
Organy liceum:
Dyrektor szkoły
Rada Pedagogiczna
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Organizacja szkoły
Nauczyciele, inni pracownicy szkoły i uczniowie
Prawa i obowiązki uczniów
Nagrody i kary
Kryteria przyjęć kandydatów do klas pierwszych
Organizacja i formy współdziałania z rodzicami prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki
Formy opieki i pomocy uczniom jako szczegółowe zadania wychowawcy i pedagoga szkolnego
Zasady, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów:
Ogólne zasady oceniania
Sytuacje oceniania
Ocenianie semestralne i końcoworoczne
Egzaminy klasyfikacyjne
Kryteria oceniania
Postanowienia końcowe
Uwagi
Uwagi ogólne
 

Uchwała Nr XLIII/460/02
        Rady Powiatu Warszawskiego
        Z dnia 17 kwietnia 2002roku
STATUT   LXVI   LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
w Zespole Szkół Nr 16 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie
 ul. Sandomierska 12

Informacje ogólne

§ 1

1. Organem prowadzącym LXVI  Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, zwanego dalej liceum, jest Powiat Warszawski.
2. Siedzibą Liceum jest siedziba Zespołu Szkół Nr 16 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie, ul. Sandomierska 12
3. Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 16 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie, zwanego dalej zespołem szkół.
§ 2
1. Pełna nazwa Liceum Ogólnokształcącego brzmi:
Zespół Szkół Nr 16 im gen Władysława Sikorskiego, LXVI Liceum Ogólnokształcące im gen Władysława Sikorskiego w Warszawie.
2. Organ prowadzący może dokonać zmiany nazwy lub imienia liceum na wniosek rady liceum lub wspólny wniosek rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
§ 3
1. Liceum jest szkołą ponadgimnazjalną kształcącą na podbudowie gimnazjum i umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
2. Liceum kształci w cyklu trzyletnim.
Cele i zadania szkoły

§ 4

1. Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, otrzymanie świadectwa maturalnego,
- umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości.
2. Szkoła wypełnia swoje cele i zadania organizując edukację w ramach opracowanego przez radę pedagogiczną programu wychowawczego i programu edukacji zgodnie z ramowym planem nauczania z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego.
§ 5
W liceum organizuje się naukę religii lub etyki, do wyboru przez uczniów, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 6
W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne w zależności od posiadanych środków.
§ 7
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele ponosząc odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W trakcie wycieczek i zajęć organizowanych poza szkołą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą nauczyciele zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do pełnienia dyżurów w trakcie przerw miedzy zajęciami zgodnie z ustalonym grafikiem.
4. Szczególną opiekę nad uczniami klas pierwszych oraz uczniami wymagającymi stałej i doraźnej pomocy ze względów rodzinnych, zdrowotnych lub innych losowych dyrektor szkoły powierza pedagogowi szkolnemu i wychowawcom klas.
§ 8
Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu udzielenia uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
§ 9
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu „wychowawcą”.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, organizacyjnej, dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału.

Organy liceum

§ 10

1. Organami liceum są:
a) Dyrektor szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Samorząd Uczniowski,
d) Rada Rodziców.
2. Wymienione organy szkoły współpracują ze sobą na zasadach:
- demokratycznego, partnerskiego współdziałania,
- swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
- wymiany bieżącej informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach,
- rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły w granicach kompetencji określonych przepisami.
3. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem.
4. Kompetencje organów szkoły:
a) Dyrektor liceum jest przełożonym wszystkich pracowników, określa ich zakresy czynności, obowiązki i kompetencje, reprezentuje szkołę na zewnątrz, a ponadto:
- kieruje bieżącą działalnością szkoły,
- powołuje i odwołuje osoby na stanowiska kierownicze (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego),
- zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sprawuje nadzór pedagogiczny, odpowiada za stan organizacyjny, pracę psychologiczno – pedagogiczną, wychowawczą i dydaktyczną szkoły,
- odpowiada za zgodny z obowiązującymi przepisami przebieg rekrutacji, klasyfikacji i promowania,
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie tych środków,
- organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
- realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
- wnioskuje o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień,
- przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
- dyrektor w wykonywaniu swoich czynności współpracuje z innymi organami szkoły,
- wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych.
b) Wszyscy pracownicy pedagogiczni wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, która posiada następujące kompetencje:
- zatwierdza i opiniuje projekt organizacji pracy i plan dydaktyczno-wychowawczy,
- zatwierdza w drodze uchwały regulaminy wewnętrzne, w tym regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodny z obowiązującymi przepisami zawierający w szczególności:
1) system oceniania zachowania,
2) system oceniania obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
3) skale ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych oraz skalę ocen końcoworocznych z przedmiotów nauczania i zachowania,
4) określenie wymagań na poszczególne oceny według przyjętej skali,
5) szczegółowe zasady i termin klasyfikowania śródrocznego i końcoworocznego,
6) zasady dopuszczania, tryb i terminy przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,
7) formy organizacyjne pomocy udzielanej uczniom w celu uzupełniania braków,
- klasyfikuje i promuje uczniów zgodnie z przyjętym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- przygotowuje projekty zmian w statusie,
- ustala program doskonalenia zawodowego pracowników,
- podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,
- podejmuje uchwały w sprawach innowacji pedagogicznych,
- opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień.
c) Samorząd Uczniowski tworzy cała społeczność szkolna, a jego organy wybierane są przez uczniów i sprawuje on następujące funkcje:
- przedstawia Radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności w spawach dotyczących realizacji praw uczniów, w tym nagród, kar i skreślenia z listy uczniów,
- bierze udział w rozwiązywaniu konfliktów między uczniom, oraz między uczniami i pracownikami szkoły
- może organizować działalność kulturalną, oświatową oraz rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami szkoły,
- wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
d) Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców uczniów liceum i sprawuje następujące funkcje:
- wspomaga działania statutowe szkoły w jej założeniach dydaktyczno – wychowawczych,
- opiniuje pracę szkoły i jej poszczególnych pracowników,
- może brać udział w części posiedzeń Rady Pedagogicznej z głosem doradczym,
- może wnioskować w sprawach organizacji liceum,
- przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i opiniuje realizacje tego planu,
- w celu wspierania działalności statusowej liceum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
- zasady wydatkowania funduszy Rada Rodziców określa w uchwalonym przez siebie regulaminie swojej działalności.

Organizacja szkoły

§ 11

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych , przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają obowiązujące przepisy MENiS – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
§ 12
1. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział.
2. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla liceum są organizowane w oddziałach.
3. Nauczanie w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych, w tym języków obcych, może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności uczniów.
4. Oddziały mogą być dzielone na zajęciach edukacyjnych w sytuacjach, które określone są Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
§ 13
1. Podstawową formą pracy liceum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
§ 14
W ramach kształcenia ogólnego uczeń realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
§ 15
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać i wypożyczać książki do domu, na miejscu, w czytelni, wypożyczać na lekcje z polecenia nauczyciela.
4. Szczegółowy regulamin pracy biblioteki opracowany jest przez nauczycieli – bibliotekarzy i zatwierdzony przez dyrektora liceum.
§ 16
W celu zapewnienia uczniom bezpiecznego pobytu w szkole w czasie trwania zajęć, przerw i zajęć pozalekcyjnych dyrekcja szkoły wraz z radą pedagogiczną podejmuje odpowiednie działania organizacyjne i techniczne, a w szczególności:
1. może zatrudniać pracowników ochrony,
2. może stosować monitoring przy użyciu telewizji przemysłowej na korytarzach, w szatni, stołówce, boisku i terenie przyszkolnym,
3. wejście uczniów na teren szkoły możliwe jest za okazaniem aktualnego identyfikatora ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji szkolnej,
4. okrycia wierzchniowe i buty uczeń pozostawia w szatni,
5. w budynku szkolnym uczeń przebywa w obuwiu zmienionym,
6. uczniowi w czasie trwania zajęć i przerw nie wolno opuszczać terenu szkoły, a w szczególności nie wolno przebywać w bramach okolicznych domów i na ulicach.
Obowiązki i prawa pracowników, o których mowa w punkcie 1 określa dyrektor szkoły w obowiązkach pracownikach.
Nauczyciele, inni pracownicy szkoły i uczniowie

§ 18

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników inżynieryjno- technicznych,
ekonomicznych, administracyjnych i obsługi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 19
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Działania nauczyciela powinny być podporządkowane trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów.
3. Zadania nauczycieli związane są w szczególności z:
- prawidłową realizacją procesu dydaktycznego,
- dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
- doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i ponoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,
- wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
- systematycznością, bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym ich traktowaniem,
- udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnyc,
- wiązaniem zagadnień teoretycznych z praktyką,
- prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej.
§ 20
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego.
2. Dyrektor Zespołu Szkół , za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
§ 21
1. Nad każdym oddziałem sprawuje opiekę wychowawczą wychowawca – wyznaczony spośród nauczycieli uczących w danym oddziale przez dyrektora szkoły.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych liceum.
Prawa i obowiązki uczniów

§ 22

Uczeń ma prawo:
1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;
2. Przedstawienia wychowawcy klas, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
3. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;
4. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaszczać godności osobistej;
5. Do inicjatyw społecznych i obywatelskich; może należeć do wybranej przez siebie organizacji ideowo-wychowawczej lub społecznej; w przypadku organizacji działających poza szkołą – za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły;
6. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana działalność pozaszkolna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole;
7. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
8. Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych;
9. Do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
10. Do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności ; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie;
11. Do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a wciągu tygodnia nie więcej niż trzy;
12. Do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności; ma też prawo do pomocy ze strony kolegów.
Uczeń ma obowiązek:
1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
2. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych i wyrównawczych;
3. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu;
4. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej;
5. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego; spory rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w regulaminie szkoły;
6. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie: okazywania szacunku dorosłym i kolegom, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania godności i wolności drugiego człowieka, zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego, naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody;
7. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegó ; uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny;
8. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

Nagrody i kary

§ 23

Nagrody i kary ustala Rada Pedagogiczna zatwierdza Dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

Nagrody
I. Przewiduje się nagrody dla uczniów za:
1) dobre wyniki w nauce (oceny)
2) wzorową frekwencję na zajęciach lekcyjnych
3) aktywną postawę w życiu szkoły
4) inne osiągnięcia (np. sportowe)
II. Rodzaje nagród;
1) pochwała przed klasą
2) pochwałą przed uczniami szkoły wobec dyrekcji i nauczycieli
3) pochwałą skierowana do rodziców (opiekunów) ucznia w formie listu pochwalnego Rady Pedagogicznej z wpisem do akt
4) wyróżnienie dyplom
5) nagroda książkowa lub inna rzeczowa

Kary
I. Nie stosuje się żadnych kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia
II. Kary mogą być stosowane za następujące przewinienia:
1) niespełnianie podstawowych obowiązków ucznia
2) demoralizujące oddziaływanie na innych uczniów
3) wykroczenia przeciwko prawu:
- dopuszczenie się przez ucznia na terenie szkoły aktów rozboju, kradzieży, pobicia i innych form przemocy fizycznej, grożących bezpośrednio życiu i zdrowiu osób drugich.
- dewastacja sprzętu szkolnego i budynku.
4) dopuszczenie się przez ucznia na terenie szkoły sprzedaży lub innej formy rozprowadzania używek (alkoholu, papierosów, środków odurzających a w szczególności narkotyków).
5) Przebywanie ucznia na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym
6) Używanie przez ucznia obraźliwych słów i gestów wobec kolegów , nauczycieli i innych pracowników szkoły.
III. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy w rozmowie indywidualnej z uczniem
2) upomnienie lub nagana wychowawcy w obecności uczniów klasy
3) upomnienie lub nagana Dyrektora szkoły w rozmowie indywidualnej z uczniem
4) upomnienie lub nagana Dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów i nauczycieli
5) dyscyplinarne przeniesienie do równoległej klasy w szkole
6) dyscyplinarne przeniesienie do innej szkoły
7) okresowe zawieszenie w czynnościach ucznia
8) usunięcie ucznia ze szkoły
IV. Rodzaj kary za wyżej wymienione przewinienia ustala każdorazowo Dyrektor, Rada Pedagogiczna lub wychowawca
V. O skreśleniu z listy uczniów decyduje Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego, w przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkoły.
1) skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wyczerpaniu innych oddziaływań wychowawczych (w tym pomoc psychologiczno – pedagogiczna)
2) wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub innej organizacji.
3) szkoła (wychowawca lub Dyrektor) informuje ucznia o zastosowanej wobec niego karze
4) od decyzji zawieszenia w prawach ucznia przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły
5) Przy skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty.

§ 24
1. Kryteria przyjęć kandydatów do klas pierwszych
a) oceny z wybranych zajęć edukacyjnych odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum
- język polski
- matematyka
- język obcy
- jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, w-f
Zasady przeliczania ocen na świadectwie będą następujące:
- ocena celująca   20 punktów
- ocena bardzo dobra  18 punktów
- ocena dobra   15 punktów
- ocena dostateczna  10 punktów
- ocena dopuszczająca    5 punktów
b) wynik egzaminu gimnazjalnego:
za wyniki egzaminu gimnazjalnego kandydat otrzymuje liczbę punktów równą sumie punktów uzyskanych z obu części egzaminu .
c) inne osiągnięcia kandydata, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Zasady punktowania innych osiągnięć kandydata, wymienionych na świadectwie, będą następujące:
- udział w konkursach i olimpiadach – do 5 punktów,
- osiągnięcia w zawodach sportowych – do 5 punktów,
- umiejętności wykazane w gimnazjum (gra na instrumentach, zdolności plastyczne teatralne, wokalne) – do 5 punktów.
2. W stosunku do laureatów konkursów, uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego i uczniów, którzy ukończyli gimnazjum za granicą obowiązują zasad przyjęć określone w przepisach ogólnych, m. innymi w rozp. MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
3. Na liście przyjętych umieszcza się kandydatów w kolejności uzyskanych przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 2, aż do wyczerpania wolnych miejsc na liście przyjęć.
4. W przypadku równorzędnych wyników pierwszeństwo mają:
- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych,
- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
- kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do którejś ze szkół w Zespole Szkół Nr 16 lub ją ukończyło,
- dzieci pracowników oświaty, dzieci nauczycieli.
§ 25
Organizacja i formy współdziałania z rodzicami prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

1. Zebrania wychowawców z rodzicami wg terminarza na dany rok szkolny
2. Zebrania wychowawców w dodatkowych terminach w zależności od potrzeb wychowawczych i osiągnięć w nauce.
3. Indywidualne spotkania wychowawcy z rodzicami.
4. Kontakty telefoniczne i telegraficzne wychowawcy z rodzicami.
5. Spotkania Dyrekcji szkoły z rodzicami.
6. Współpraca wychowawcy z rodzicami uczniów w zakresie przeprowadzenia zajęć z zakresu problematyki wychowawczej.
7. Zapoznanie rodziców z opracowanym planem wychowawczym klasy.
8. Spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami w zakresie profilaktyki uzależnień.
9. Przedstawienie rodzicom programu przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”, przyjęcie deklaracji uczestnictwa uczniów w zajęciach.
10. Doskonalenie współpracy z rodzicami poprzez wspólne diagnozowanie umiejętności i osiągnięć uczniów, przekazywanie wartości rodzinnych, przeciwdziałanie przemocy.
11. Opracowanie i przeprowadzanie wśród rodziców ankiety na temat: oczekiwania w stosunku do szkoły, nauczycieli.
12. Udział rodziców w uroczystościach szkolnych.
13. Współpraca z Radą Rodziców w zakresie opiniowania, pomocy materialnej, nagradzanie uczniów za dobre wyniki w nauce i dobrą frekwencję.

Formy opieki i pomocy uczniom jako szczegółowe zadania wychowawcy i pedagoga szkolnego

§ 26

1. Opracowanie indywidualnego planu wychowawczego uwzględniającego potrzeby klasy w danym roku szkolnym.
2. Wyrównywanie braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym szczególne trudności w nauce przez organizowanie dodatkowych zajęć lekcyjnych i objęcie uczniów indywidualną opieką.
3. Organizowanie i kierowanie na różne formy terapii zajęciowej i zajęcia korekcyjne i reedukacyjne.
4. Skierowanie przez wychowawcę uczniów wymagających indywidualnej opieki do pedagoga szkolnego.
5. Udzielanie rodzicom indywidualnych porad.
6. Dbanie o zapewnienie dożywiania, pomoc finansową, zakup książek, refundacja biletów miesięcznych uczniom z rodzin o szczególnie trudnych warunkach materialnych.
7. Organizowanie pomocy uczniom przewlekle chorym – indywidualny tok nauczania.
8. Kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych  środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich lub innych placówek opiekuńczych, stały kontakt z kuratorami.

Zasady, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

§ 27

Podstawowe cele poniższego systemu to:
- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
- pomoc w rozpoznawaniu jego uzdolnień i stymulowaniu rozwoju intelektualnego;
- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunem) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
Ogólne zasady oceniania
1. Rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się.
2. Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej.
3. Na ocenę nie mają wpływu cechy osobowościowe ocenianych ale jednym z kryteriów jest stosunek do przedmiotu.
4. Nauczyciel jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania jawności w wystawianiu ocen.
5. Nie należy stawiać więcej niż jednej oceny za jeden sprawdzian, odpowiedź czy inną formę sprawdzania umiejętności i wiedzy.
6. Osiąganie dobrych wyników w nauce w równym stopniu leży w interesie ucznia, nauczyciela jak i rodzica.
Sytuacje oceniania
1. Ocenianie bieżące, semestralne i klasyfikowanie roczne.
a) poszczególne zespoły przedmiotowe powinny określić wynikające ze specyfikacji przedmiotu i jego wymiaru godzin formy i liczbę zadań obowiązujących ucznia w danym semestrze.
b) w skład ustalonego pensum zadań wchodzić powinna zbliżona liczba wypowiedzi ustnych i pisemnych.
c) ustalone dla każdego przedmiotu pensum musi być respektowane przez wszystkich nauczycieli danego przedmiotu w szkole, co nie wyklucza możliwość wprowadzenia dodatkowych składników oceniania przez poszczególnych nauczycieli.
2. Każdej formie oceniania przedmiotowego, stanowiącej składnik obowiązującego pensum wymagań odpowiadać powinna przynajmniej jedna ocena cząstkowa w dzienniku, a w przypadku niepoddania się przez ucznia danej formie sprawdzenia osiągnięć znak „0” w odpowiedniej rubryce .
3. Ustala się jako obowiązujące zapisy ocen w dzienniku:
6
5
4
3  z plusem (+) lub minusem (-)
2
1
 Nieobecność na klasówce (sprawdzanie)
 znak „0” - usprawiedliwiona U
              - nieusprawiedliwiona N
Indywidualnie można stosować znaki + za aktywność i przeliczanie trzech plusów na ocenę bardzo dobrą.
4. W przypadku nieuczestniczenia w którejś z obowiązujących procedur oceniania bez względu na jego przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, jednak wyłącznie w czasie zajęć szkolnych z danego przedmiotu nauczania.
5. W sytuacji nieprzystępowania przez ucznia do ustalonej zgodnie z pkt „6” procedury oceniania nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym (jednak wyłącznie w toku zajęć szkolnych) sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności.
6. Jeżeli uczeń opuścił 50% zajęć z danego przedmiotu nauczania, niepoddanie się przez niego co najmniej jednej z ustalonych form oceniania może stanowić podstawę do nieklasyfikowania go z tego przedmiotu.
7. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawiania oceny z danej formy oceniania (z wyjątkiem oceny uzyskanej według procedury opisanej w pkt. „5”) w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty jej wystawienia.
8. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawionej, (1 lub 0 )przy czym nauczyciel może uznać ocenę poprawioną za ostateczną.
9. W odniesieniu do odpowiedzi wynikających z własnej inicjatywy ucznia ocenie podlegać powinien nie sam fakt aktywności lecz rodzaj zaprezentowanych tą drogą umiejętności.
10. Prace klasowe (sprawdziany) – maksymalnie trzy w ciągu tygodnia, jeden w ciągu dnia – winny być zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej i w celach informacyjnych zapisywane w dzienniku.
Ocenianie semestralne i końcoworoczne
1. przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach w terminie i formie określonych w statucie Szkoły.
2. Uczeń, który uzyskał za I semestr ocenę ndst. Zobowiązany jest w trybie wyznaczonym przez nauczyciela do zaliczenia tylko tych treści, które nie będą kontynuowane w następnym semestrze.
3. Po pierwszym semestrze nie ma egzaminów sprawdzających.
Egzaminy klasyfikacyjne
1. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i w terminach określonych w statucie szkoły, zgodnie z pkt. 5
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), (z wyłączeniem sytuacji opisanej w pkt. 2)
6. Część pisemna egzaminu z języka polskiego trwa 90 minut; z matematyki 60 minut, a w odniesieniu do innych przedmiotów czas trwania egzaminu (jednolity dla danego przedmiotu) ustalają poszczególne zespoły przedmiotowe.
7. Układ zestawu zadań dla danego przedmiotu ustala zespół nauczycieli, uwzględniając umiejętności i wiedzę ze wszystkich poziomów wymagań, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
8. Uczniowie, którym wyznaczono egzamin klasyfikacyjny z powodu realizowania indywidualnego toku nauki, nauczania przedmiotu poza szkołę konieczności wyrównania różnic programowych i nieklasyfikowanych z przyczyn usprawiedliwionych mają prawo wyboru zespołów zadań egzaminacyjnych w obu jego częściach.
9. Pkt. 8 nie ma zastosowania w stosunku do uczniów, którym rada pedagogiczna zezwoliła na składanie egzaminu w sytuacji nieklasyfikowania z przyczyn nieusprawiedliwionych.
Kryteria oceniania
1. Szkolne zespoły przedmiotowe sporządzają rejestr wymagań szczegółowych na ocenę dopuszczającą.
2. Ogólne wymagania podstawowe i ponadpodstawowe dla wszystkich przedmiotów ogólnokształcących określono następująco:
 
Wymagania podstawowe  Wymagania ponadpodstawowe
Podstawowe 
( na ocenę dostateczną )
Obejmują treści 
( na ocenę dobra )
( na ocenę bardzo dobrą )
Obejmują treści
- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu - złożone, mniej przystępnie niż zaliczone do podstawowych wymagań
- łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego  - wymagające korzystania z różnych źródeł 
- często powtarzające się w procesie nauczania - umożliwiające rozwiązywanie problemów
- określone programem nauczania na poziomie, nie przekraczającym  wymagań zawartych w podstawach programowych  -pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym
-proste, uniwersalne umiejętności w mniejszym zakresie wiadomości  - pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin
Ustala się następujące ogólne kryteria stopni
1. Stopień „celujący” otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2. Stopień „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania , potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
3. Stopień „dobry” otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w programie podstawowym
4. Na ocenę „niedostateczną” oceniony zostaje uczeń, który nie spełnia wymagań (szczegółowo określonych) na ocenę „dopuszczający”
5. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym).

Postanowienia końcowe
Powyższy system sprawdzania i oceniania uczniów może zostać zmieniony dopiero po upływie roku szkolnego od daty jego wprowadzenia.

Uwagi
1. Uczeń ma prawo do usprawiedliwienia nieprzygotowana  - zasady szczegółowo określone indywidualnie przez nauczyciela danego przedmiotu.
2. Prace klasowe do wglądu – zasady określa nauczyciel.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić.
4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas z zajęć z wychowania fizycznego.
6. Matura – regulują ją odrębne przepisy zawarte w Dzienniku Urzędowym Nr 14.

Uwagi ogólne

§ 28

1. Tablice, pieczęcie i stemple zawierają pełną nazwę w brzmieniu
Zespół Szkół Nr 16 im gen. Władysława Sikorskiego
LXVI Liceum Ogólnokształcące im.gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie ul.Sandomierska 12.
2. LXVI Liceum Ogólnokształcące posiada sztandar dla Zespołu Szkół oraz ceremoniał szkolny.
3. Zmiany w statucie szkoły dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej z powiadomieniem organów:
- prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Statut LXVI Liceum Ogólnokształcącego stanowi integralną część statutu Zespołu Szkół w skład którego wchodzi.
 
 


STATUT   ZASADNICZEJ   SZKOŁY   ZAWODOWEJ

Informacje ogólne
Cele i zadania szkoły
Organy szkoły:
Dyrektor szkoły
Rada Pedagogiczna
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Organizacja szkoły
Nauczyciele, inni pracownicy szkoły i uczniowie
Prawa i obowiązki uczniów
Nagrody i kary
Kryteria przyjęć kandydatów do klas pierwszych
Organizacja i formy współdziałania z rodzicami prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki
Formy opieki i pomocy uczniom jako szczegółowe zadania wychowawcy i pedagoga szkolnego
Zasady, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów:
Ogólne zasady oceniania
Sytuacje oceniania
Ocenianie semestralne i końcoworoczne
Egzaminy klasyfikacyjne
Kryteria oceniania
Postanowienia końcowe
Uwagi
Uwagi ogólne
 
 

     Uchwała Nr XLIII/460/02
        Rady Powiatu Warszawskiego
        Z dnia 17 kwietnia 2002roku

 

STATUT   ZASADNICZEJ   SZKOŁY   ZAWODOWEJ
w Zespole Szkół Nr 16 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie
 ul. Sandomierska 12

Informacje ogólne

§ 1

1. Organem prowadzącym Zasadniczą Szkołę Zawodową w Warszawie, zwanego dalej szkołą zawodową, jest Powiat Warszawski.
2. Siedzibą szkoły zawodowej jest siedziba
Zespołu Szkół Nr 16 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie, ul. Sandomierska 12.
3. Szkoła Zawodowa wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 16 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie, zwanego dalej zespołem szkół.
§ 2
1. Pełna nazwa Szkoły Zasadniczej brzmi:
Zespół Szkół Nr 16 im gen Władysława Sikorskiego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa im gen Władysława Sikorskiego w Warszawie
2. Organ prowadzący może dokonać zmiany nazwy lub imienia liceum na wniosek rady liceum lub wspólny wniosek rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
§ 3
1. Szkoła Zasadnicza jest szkołą ponadpodstawową kształcącą na podbudowie szkoły podstawowej i umożliwia uzyskanie tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie po zdaniu egzaminu z nauki zawodu.
2. Szkoła Zawodowa kształci w cyklu trzyletnim, w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- stolarz
- elektryk
- monter instalacji sanitarnych

Cele i zadania szkoły

§ 4

1. Szkoła Zawodowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i otrzymania tytułu robotnika wykwalifikowanego,
- umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia , oraz do podjęcia pracy w zawodach wyuczonych w cyklu kształcenia,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości.
2. Szkoła wypełnia swoje cele i zadania organizując edukację w ramach opracowanego przez radę pedagogiczną programu wychowawczego i programu edukacji zgodnie z ramowym planem nauczania z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego.
§ 5
W Szkole Zawodowej organizuje się naukę religii lub etyki, do wyboru przez uczniów, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 6
W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne w zależności od posiadanych środków.
§ 7
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele ponosząc odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W trakcie wycieczek i zajęć organizowanych poza szkołą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą nauczyciele zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do pełnienia dyżurów w trakcie przerw miedzy zajęciami zgodnie z ustalonym grafikiem.
4. Szczególną opiekę nad uczniami klas pierwszych oraz uczniami wymagającymi stałej i doraźnej pomocy ze względów rodzinnych, zdrowotnych lub innych losowych dyrektor szkoły powierza pedagogowi szkolnemu i wychowawcom klas.
5. Opiekę nad uczniami w czasie trwania zajęć praktycznych sprawuje zakład pracy.
§ 8
Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu udzielenia uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
§ 9
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu „wychowawcą”.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, organizacyjnej, dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału.

Organy szkoły zasadniczej

§ 10

1. Organami Szkoły Zasadniczej są:
a) Dyrektor szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Samorząd Uczniowski,
d) Rada Rodziców.
2. Wymienione organy szkoły współpracują ze sobą na zasadach:
- demokratycznego , partnerskiego współdziałania,
- swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
- wymiany bieżącej informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach,
- rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły w granicach kompetencji określonych przepisami.
3. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem.
4. Kompetencje organów szkoły:
a) Dyrektor Zasadniczej Szkoły jest przełożonym wszystkich pracowników, określa ich zakresy czynności, obowiązki i kompetencje, reprezentuje szkołę na zewnątrz, a ponadto:
- kieruje bieżącą działalnością szkoły,
- powołuje i odwołuje osoby na stanowiska kierownicze (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadząceg ),
- zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sprawuje nadzór pedagogiczny, odpowiada za stan organizacyjny , pracę psychologiczno – pedagogiczną, wychowawczą i dydaktyczną szkoły,
- odpowiada za zgodny z obowiązującymi przepisami przebieg rekrutacji, klasyfikacji i promowania,
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie tych środków,
- organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
- realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
- wnioskuje o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień,
- przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
- dyrektor w wykonywaniu swoich czynności współpracuje z innymi organami szkoły,
- wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych.
b) Wszyscy pracownicy pedagogiczni wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, która posiada następujące kompetencje:
- zatwierdza i opiniuje projekt organizacji pracy i plan dydaktyczno-wychowawczy,
- zatwierdza w drodze uchwały regulaminy wewnętrzne, w tym regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodny z obowiązującymi przepisami zawierający w szczególności:
1) system oceniania zachowania,
2) system oceniania obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
3) skale ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych oraz skalę ocen końcoworocznych z przedmiotów nauczania i zachowania,
4) określenie wymagań na poszczególne oceny według przyjętej skali,
5) szczegółowe zasady i termin klasyfikowania śródrocznego i końcoworocznego,
6) zasady dopuszczania , tryb i terminy przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,
7) formy organizacyjne pomocy udzielanej uczniom w celu uzupełniania braków ,
- klasyfikuje i promuje uczniów zgodnie z przyjętym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- przygotowuje projekty zmian w statusie,
- ustala program doskonalenia zawodowego pracowników,
- podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,
- podejmuje uchwały w sprawach innowacji pedagogicznych,
- opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień.
c) Samorząd Uczniowski tworzy cała społeczność szkolna, a jego organy wybierane są przez uczniów i sprawuje on następujące funkcje:
- przedstawia Radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności w spawach dotyczących realizacji praw uczniów, w tym nagród, kar i skreślenia z listy uczniów,
- bierze udział w rozwiązywaniu konfliktów między uczniom, oraz między uczniami i pracownikami szkoły
- może organizować działalność kulturalną, oświatową oraz rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami szkoły,
- wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
d) Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców uczniów zasadniczej szkoły i sprawuje następujące funkcje:
- wspomaga działania statutowe szkoły w jej założeniach dydaktyczno – wychowawczych,
- opiniuje pracę szkoły i jej poszczególnych pracowników,
- może brać udział w części posiedzeń Rady Pedagogicznej z głosem doradczym,
- może wnioskować w sprawach organizacji zasadniczej szkoły,
- przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i opiniuje realizacje tego planu,
- w celu wspierania działalności statusowej liceum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
- zasady wydatkowania funduszy Rada Rodziców określa w uchwalonym przez siebie regulaminie swojej działalności.

Organizacja szkoły

§ 11

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych , przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają obowiązujące przepisy MENiS – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 12

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły zasadniczej jest oddział.
2. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla liceum są organizowane w oddziałach.
3. Nauczanie w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych, w tym języków obcych, może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności uczniów.
4. Oddziały mogą być dzielone na zajęciach edukacyjnych w sytuacjach, które określone są Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
5. Zajęcia praktyczne w Zasadniczej Szkole Zawodowej odbywają się w warsztatach Zakładów Pracy, wskazanych przez szkołę po zawarciu odpowiednich umów pomiędzy szkołą, a Zakładem o zajęcia praktyczne.
6. Szkoła może prowadzić własne warsztaty szkolne dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
§ 13
1. Podstawową formą pracy zasadniczej szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
§ 14
1. W ramach kształcenia ogólnego, oraz kształcenia zawodowego uczeń realizuje wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków doskonalenia i doskonalenia ogólnie zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.
§ 15
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać i wypożyczać książki do domu, na miejscu, w czytelni, wypożyczać na lekcje z polecenia nauczyciela.
4. Szczegółowy regulamin pracy biblioteki opracowany jest przez nauczycieli – bibliotekarzy i zatwierdzony przez dyrektora zasadniczej szkoły.
§ 17
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji liceum opracowany przez dyrektora Zespołu Szkół, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania , o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku . Arkusz organizacji liceum zatwierdza organ prowadzący liceum do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum, dyrektor Zespołu Szkół z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i dydaktycznych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych.

Nauczyciele, inni pracownicy szkoły i uczniowie

§ 18

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników inżynieryjno- technicznych,
ekonomicznych, administracyjnych i obsługi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 19
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Działania nauczyciela powinny być podporządkowane trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów.
3. Zadania nauczycieli związane są w szczególności z:
- prawidłową realizacją procesu dydaktycznego,
- dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
- doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i ponoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,
- wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
- systematycznością , bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym ich traktowaniem,
- udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnyc,
- wiązaniem zagadnień teoretycznych z praktyką,
- prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej.
§ 20
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego .
2. Dyrektor Zespołu Szkół, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
§ 21
1. Nad każdym oddziałem sprawuje opiekę wychowawczą wychowawca – wyznaczony spośród nauczycieli uczących w danym oddziale przez dyrektora szkoły.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych liceum.
Prawa i obowiązki uczniów

§ 22

Uczeń ma prawo:
1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;
2. Przedstawienia wychowawcy klas, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
3. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;
4. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaszczać godności osobistej;
5. Do inicjatyw społecznych i obywatelskich; może należeć do wybranej przez siebie organizacji ideowo-wychowawczej lub społecznej; w przypadku organizacji działających poza szkołą – za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły;
6. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana działalność pozaszkolna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole;
7. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
8. Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych;
9. Do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
10. Do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności ; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie;
11. Do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a wciągu tygodnia nie więcej niż trzy;
12. Do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności; ma też prawo do pomocy ze strony kolegów.
Uczeń ma obowiązek:
1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
2. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych i wyrównawczych;
3. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu;
4. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej;
5. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego; spory rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w regulaminie szkoły;
6. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie: okazywania szacunku dorosłym i kolegom, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania godności i wolności drugiego człowieka, zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego, naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody;
7. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegó ; uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny;
8. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

Nagrody i kary

§ 23

Nagrody i kary ustala Rada Pedagogiczna zatwierdza Dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

Nagrody
I. Przewiduje się nagrody dla uczniów za:
1) dobre wyniki w nauce (oceny)
2) wzorową frekwencję na zajęciach lekcyjnych
3) aktywną postawę w życiu szkoły
4) inne osiągnięcia (np. sportowe)
II. Rodzaje nagród;
1) pochwała przed klasą
2) pochwałą przed uczniami szkoły wobec dyrekcji i nauczycieli
3) pochwałą skierowana do rodziców (opiekunów) ucznia w formie listu pochwalnego Rady Pedagogicznej z wpisem do akt
4) wyróżnienie dyplom
5) nagroda książkowa lub inna rzeczowa

Kary
I. Nie stosuje się żadnych kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia
II. Kary mogą być stosowane za następujące przewinienia:
1) niespełnianie podstawowych obowiązków ucznia
2) demoralizujące oddziaływanie na innych uczniów
3) wykroczenia przeciwko prawu:
- dopuszczenie się przez ucznia na terenie szkoły aktów rozboju, kradzieży, pobicia i innych form przemocy fizycznej, grożących bezpośrednio życiu i zdrowiu osób drugich.
- dewastacja sprzętu szkolnego i budynku.
4) dopuszczenie się przez ucznia na terenie szkoły sprzedaży lub innej formy rozprowadzania używek (alkoholu, papierosów, środków odurzających a w szczególności narkotyków).
5) Przebywanie ucznia na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym
6) Używanie przez ucznia obraźliwych słów i gestów wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
III. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy w rozmowie indywidualnej z uczniem
2) upomnienie lub nagana wychowawcy w obecności uczniów klasy
3) upomnienie lub nagana Dyrektora szkoły w rozmowie indywidualnej z uczniem
4) upomnienie lub nagana Dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów i nauczycieli
5) dyscyplinarne przeniesienie do równoległej klasy w szkole
6) dyscyplinarne przeniesienie do innej szkoły
7) okresowe zawieszenie w czynnościach ucznia
8) usunięcie ucznia ze szkoły
IV. Rodzaj kary za wyżej wymienione przewinienia ustala każdorazowo Dyrektor, Rada Pedagogiczna lub wychowawca
V. O skreśleniu z listy uczniów decyduje Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego, w przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkoły.
1) skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wyczerpaniu innych oddziaływań wychowawczych (w tym pomoc psychologiczno – pedagogiczna)
2) wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub innej organizacji.
3) szkoła (wychowawca lub Dyrektor) informuje ucznia o zastosowanej wobec niego karze
4) od decyzji zawieszenia w prawach ucznia przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły
5) Przy skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty.

§ 24
1. Kryteria przyjęć kandydatów do klas pierwszych
a) oceny z wybranych zajęć edukacyjnych odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum
- język polski
- matematyka
- język obcy
- jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, w-f
Zasady przeliczania ocen na świadectwie będą następujące:
- ocena celująca   20 punktów
- ocena bardzo dobra  18 punktów
- ocena dobra   15 punktów
- ocena dostateczna  10 punktów
- ocena dopuszczająca    5 punktów
b) wynik egzaminu gimnazjalnego:
za wyniki egzaminu gimnazjalnego kandydat otrzymuje liczbę punktów równą sumie punktów uzyskanych z obu części egzaminu.
c) inne osiągnięcia kandydata, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Zasady punktowania innych osiągnięć kandydata, wymienionych na świadectwie, będą następujące:
- udział w konkursach i olimpiadach – do 5 punktów,
- osiągnięcia w zawodach sportowych – do 5 punktów,
- umiejętności wykazane w gimnazjum (gra na instrumentach, zdolności plastyczne teatralne, wokalne) – do 5 punktów.
2. W stosunku do laureatów konkursów, uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego i uczniów, którzy ukończyli gimnazjum za granicą obowiązują zasad przyjęć określone w przepisach ogólnych, m. innymi w rozp. MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
3. Na liście przyjętych umieszcza się kandydatów w kolejności uzyskanych przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 2, aż do wyczerpania wolnych miejsc na liście przyjęć.
4. W przypadku równorzędnych wyników pierwszeństwo mają:
- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych,
- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
- kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do którejś ze szkół w Zespole Szkół Nr 16 lub ją ukończyło,
- dzieci pracowników oświaty, dzieci nauczycieli.
§ 25
Organizacja i formy współdziałania z rodzicami prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

1. Zebrania wychowawców z rodzicami wg terminarza na dany rok szkolny.
2. Zebrania wychowawców w dodatkowych terminach w zależności od potrzeb wychowawczych i osiągnięć w nauce.
3. Indywidualne spotkania wychowawcy z rodzicami.
4. Kontakty telefoniczne i telegraficzne wychowawcy z rodzicami.
5. Spotkania Dyrekcji szkoły z rodzicami.
6. Współpraca wychowawcy z rodzicami uczniów w zakresie przeprowadzenia zajęć z zakresu problematyki wychowawczej.
7. Zapoznanie rodziców z opracowanym planem wychowawczym klasy.
8. Spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami w zakresie profilaktyki uzależnień.
9. Przedstawienie rodzicom programu przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”, przyjęcie deklaracji uczestnictwa uczniów w zajęciach.
10. Doskonalenie współpracy z rodzicami poprzez wspólne diagnozowanie umiejętności i osiągnięć uczniów, przekazywanie wartości rodzinnych, przeciwdziałanie przemocy.
11. Opracowanie i przeprowadzanie wśród rodziców ankiety na temat: oczekiwania w stosunku do szkoły, nauczycieli.
12. Udział rodziców w uroczystościach szkolnych.
13. Współpraca z Radą Rodziców w zakresie opiniowania, pomocy materialnej, nagradzanie uczniów za dobre wyniki w nauce i dobrą frekwencję.

Formy opieki i pomocy uczniom jako szczegółowe zadania wychowawcy i pedagoga szkolnego

§ 26

1. Opracowanie indywidualnego planu wychowawczego uwzględniającego potrzeby klasy w danym roku szkolnym.
2. Wyrównywanie braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym szczególne trudności w nauce przez organizowanie dodatkowych zajęć lekcyjnych i objęcie uczniów indywidualną opieką.
3. Organizowanie i kierowanie na różne formy terapii zajęciowej i zajęcia korekcyjne i reedukacyjne.
4. Skierowanie przez wychowawcę uczniów wymagających indywidualnej opieki do pedagoga szkolnego.
5. Udzielanie rodzicom indywidualnych porad.
6. Dbanie o zapewnienie dożywiania, pomoc finansową, zakup książek, refundacja biletów miesięcznych uczniom z rodzin o szczególnie trudnych warunkach materialnych.
7. Organizowanie pomocy uczniom przewlekle chorym – indywidualny tok nauczania.
8. Kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych  środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich lub innych placówek opiekuńczych, stały kontakt z kuratorami.

Zasady, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

§ 27

Podstawowe cele poniższego systemu to:
- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
- pomoc w rozpoznawaniu jego uzdolnień i stymulowaniu rozwoju intelektualnego;
- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunem) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
Ogólne zasady oceniania
1. Rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się.
2. Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej.
3. Na ocenę nie mają wpływu cechy osobowościowe ocenianych ale jednym z kryteriów jest stosunek do przedmiotu.
4. Nauczyciel jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania jawności w wystawianiu ocen.
5. Nie należy stawiać więcej niż jednej oceny za jeden sprawdzian, odpowiedź czy inną formę sprawdzania umiejętności i wiedzy.
6. Osiąganie dobrych wyników w nauce w równym stopniu leży w interesie ucznia, nauczyciela jak i rodzica.
Sytuacje oceniania
1. Ocenianie bieżące, semestralne i klasyfikowanie roczne.
a) poszczególne zespoły przedmiotowe powinny określić wynikające ze specyfikacji przedmiotu i jego wymiaru godzin formy i liczbę zadań obowiązujących ucznia w danym semestrze.
b) w skład ustalonego pensum zadań wchodzić powinna zbliżona liczba wypowiedzi ustnych i pisemnych.
c) ustalone dla każdego przedmiotu pensum musi być respektowane przez wszystkich nauczycieli danego przedmiotu w szkole, co nie wyklucza możliwość wprowadzenia dodatkowych składników oceniania przez poszczególnych nauczycieli.
2. Każdej formie oceniania przedmiotowego, stanowiącej składnik obowiązującego pensum wymagań odpowiadać powinna przynajmniej jedna ocena cząstkowa w dzienniku, a w przypadku niepoddania się przez ucznia danej formie sprawdzenia osiągnięć znak „0” w odpowiedniej rubryce.
3. Ustala się jako obowiązujące zapisy ocen w dzienniku:
6
5
4
3  z plusem (+) lub minusem (-)
2
1
 Nieobecność na klasówce (sprawdzanie)
 znak „0” - usprawiedliwiona U
              - nieusprawiedliwiona N
Indywidualnie można stosować znaki + za aktywność i przeliczanie trzech plusów na ocenę bardzo dobrą.
4. W przypadku nieuczestniczenia w którejś z obowiązujących procedur oceniania bez względu na jego przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, jednak wyłącznie w czasie zajęć szkolnych z danego przedmiotu nauczania.
5. W sytuacji nieprzystępowania przez ucznia do ustalonej zgodnie z pkt „6” procedury oceniania nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym (jednak wyłącznie w toku zajęć szkolnych) sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności.
6. Jeżeli uczeń opuścił 50% zajęć z danego przedmiotu nauczania, niepoddanie się przez niego co najmniej jednej z ustalonych form oceniania może stanowić podstawę do nieklasyfikowania go z tego przedmiotu.
7. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawiania oceny z danej formy oceniania (z wyjątkiem oceny uzyskanej według procedury opisanej w pkt. „5”) w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty jej wystawienia.
8. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawionej, (1 lub 0 )przy czym nauczyciel może uznać ocenę poprawioną za ostateczną.
9. W odniesieniu do odpowiedzi wynikających z własnej inicjatywy ucznia ocenie podlegać powinien nie sam fakt aktywności lecz rodzaj zaprezentowanych tą drogą umiejętności.
10. Prace klasowe (sprawdziany) – maksymalnie trzy w ciągu tygodnia , jeden w ciągu dnia – winny być zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej i w celach informacyjnych zapisywane w dzienniku .
Ocenianie semestralne i końcoworoczne
1. przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach w terminie i formie określonych w statucie Szkoły.
2. Uczeń, który uzyskał za I semestr ocenę ndst. Zobowiązany jest w trybie wyznaczonym przez nauczyciela do zaliczenia tylko tych treści, które nie będą kontynuowane w następnym semestrze.
3. Po pierwszym semestrze nie ma egzaminów sprawdzających.
Egzaminy klasyfikacyjne
1. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i w terminach określonych w statucie szkoły, zgodnie z pkt. 5
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), (z wyłączeniem sytuacji opisanej w pkt. 2)
6. Część pisemna egzaminu z języka polskiego trwa 90 minut; z matematyki 60 minut, a w odniesieniu do innych przedmiotów czas trwania egzaminu (jednolity dla danego przedmiotu) ustalają poszczególne zespoły przedmiotowe.
7. Układ zestawu zadań dla danego przedmiotu ustala zespół nauczycieli, uwzględniając umiejętności i wiedzę ze wszystkich poziomów wymagań, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
8. Uczniowie, którym wyznaczono egzamin klasyfikacyjny z powodu realizowania indywidualnego toku nauki, nauczania przedmiotu poza szkołę konieczności wyrównania różnic programowych i nieklasyfikowanych z przyczyn usprawiedliwionych mają prawo wyboru zespołów zadań egzaminacyjnych w obu jego częściach.
9. Pkt. 8 nie ma zastosowania w stosunku do uczniów, którym rada pedagogiczna zezwoliła na składanie egzaminu w sytuacji nieklasyfikowania z przyczyn nieusprawiedliwionych.
Kryteria oceniania
1. Szkolne zespoły przedmiotowe sporządzają rejestr wymagań szczegółowych na ocenę dopuszczającą.
2. Ogólne wymagania podstawowe i ponadpodstawowe dla wszystkich przedmiotów ogólnokształcących określono następująco:
 
Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe
Podstawowe 
( na ocenę dostateczną )
Obejmują treści 
( na ocenę dobra )
( na ocenę bardzo dobrą )
Obejmują treści
- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu - złożone, mniej przystępnie niż zaliczone do podstawowych wymagań
- łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego  - wymagające korzystania z różnych źródeł 
- często powtarzające się w procesie nauczania - umożliwiające rozwiązywanie problemów
- określone programem nauczania na poziomie, nie przekraczającym  wymagań zawartych w podstawach programowych  -pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym
-proste, uniwersalne umiejętności w mniejszym zakresie wiadomości  - pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin
Ustala się następujące ogólne kryteria stopni
1. Stopień „celujący” otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2. Stopień „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
3. Stopień „dobry” otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w programie podstawowym
4. Na ocenę „niedostateczną” oceniony zostaje uczeń, który nie spełnia wymagań (szczegółowo określonych) na ocenę „dopuszczający”
5. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym).

Postanowienia końcowe
Powyższy system sprawdzania i oceniania uczniów może zostać zmieniony dopiero po upływie roku szkolnego od daty jego wprowadzenia.

Uwagi
1. Uczeń ma prawo do usprawiedliwienia nieprzygotowana  - zasady szczegółowo określone indywidualnie przez nauczyciela danego przedmiotu.
2. Prace klasowe do wglądu – zasady określa nauczyciel.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić.
4. Nauczyciel jest zobowiązany , na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas z zajęć z wychowania fizycznego.
6. Matura – regulują ją odrębne przepisy zawarte w Dzienniku Urzędowym Nr 14.

Uwagi ogólne

§ 28

1. Tablice, pieczęcie i stemple zawierają pełną nazwę w brzmieniu
Zespół Szkół Nr 16 im gen. Władysława Sikorskiego.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie ul. Sandomierska 12.
2. LXVI Liceum Ogólnokształcące posiada sztandar dla Zespołu Szkół oraz ceremoniał szkolny.
3. Zmiany w statucie szkoły dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej z powiadomieniem organów:
- prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Statut Szkoły Zasadniczej stanowi integralną część statutu Zespołu Szkół w skład którego wchodzi.

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO
W Zespole Szkół Nr 16 w Warszawie

§ 1
Samorząd szkolny ma prawo działania na terenie Zespołu Szkół Nr 16 przy ulicy Sandomierskiej 12 w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 07.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425) i zatwierdzonym 26. 01. 1995 r. przez Kuratorium Oświaty Statutem Szkoły.

§ 2
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (LO, LZ, ZSZ) na czele z przedstawicielami wybranymi drogą głosowania na dwuletnią kadencję. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela - opiekuna samorządu szkolnego. Na wniosek przedstawicieli samorządu dyrektor może zmienić nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.

§ 3
Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w wyborach równych na kadencję trwającą dwa lata od momentu wyborów..
Kandydatury na przewodniczącego przedstawiają reprezentanci klas.
Wybory są ważne, jeżeli liczba oddanych, ważnych głosów wyniosła co najmniej 50% + 1 liczby uprawnionych do głosowania.
Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.

§ 4
Wybrany przewodniczący przedstawia przedstawicielom klas proponowaną przez niego strukturę Samorządu Szkolnego.
Przedstawiciele klas głosują nad przyjęciem propozycji przewodniczącego. W przypadku odrzucenia jej, przedstawiciele wysuwają swoje propozycje i wymagania, zatwierdzając je większością głosów w głosowaniu.
Liczba przedstawicieli klas wynosi po dwie osoby z każdej klasy.

§ 5
Do kompetencji Samorządu Szkolnego należy:
- występowanie do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Dyrekcji szkoły z opiniami i wnioskami dotyczącymi wszystkich sfer życia szkoły,
- organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej lub turystycznej,
- pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych,
- reprezentowanie i obrona interesów ucznia,
- reprezentowanie szkoły i uczniów na zewnątrz np. w pozaszkolnych organizacjach i instytucjach samorządowych,
- organizowanie zbiorowej aktywności uczniów poprzez działalność sekcji,
- wyznaczanie zadań poszczególnym sekcjom,
- regulowanie zasad działania Samorządu Szkolnego w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.

Do obowiązków Samorządu należy:
- informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach ucznia,
- informowanie uczniów o życiu szkoły,
- ustalanie harmonogramu działania na półrocze szkolne.

Do obowiązków przewodniczącego Samorządu należy:
- kierowanie pracą Samorządu,
- reprezentowanie Samorządu,
- przedstawianie sprawozdań z rocznej pracy Samorządu Dyrekcji szkoły.
 

Struktura Samorządu Szkolnego
proponowana przez przewodniczącego
 

1. Przewodniczący Samorządu Szkolnego
2. Zastępca przewodniczącego
3. Sekretarz Samorządu Szkolnego
4. Sekcje:
- informacyjna - odpowiedzialna za formułowanie i rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju ogłoszeń dotyczących życia szkoły i pracy Samorządu,
- kulturalna - odpowiedzialna za pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych, za tworzenie np. kółek zainteresowań, redagowanie gazetki, rozwijanie życia kulturalnego w szkole,
- rozrywkowa -  jest to sekcja, do której zadań należy organizowanie i nadzorowanie różnych uroczystości i dyskotek,
- komisja rewizyjna - nadzorująca, oceniająca i podsumowująca pracę samorządu szkolnego, może odwoływać się samodzielnie do opiekuna Samorządu w sprawie zmiany kandydata na dane stanowisko.

Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły (nim. 5 osób). Przewodniczący sekcji jest wybierany przez Samorząd i jest zobowiązany do organizowania pracy sekcji oraz rozbudowywania jej. Ma również obowiązek informowania przewodniczącego o podejmowanych ważnych decyzjach.